هند

1 رویداد


1) The Member of the International Scientific Advisory Board (Committee) for the 8th Asia-Pacific Conference on Wind Engineering (APCWE-VIII), 10-14 December, 2013, Chennai, India. (Organized and hosted by CSIR-Structural Engineering Research Centre)

 

       

 

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

سهامداران آسیا همایش

آسیا همایش
همایش کالا
شرکت سراسازان بصیر

ارتباط با آسیا همایش