اردن

1 رویداد


1) The Member of Technical Program Committee for the 2017 4th International Conference on Sport Material, Modeling and Simulation (ICSMMS 2017), February 6-7, 2017, Amman, Jordan.

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

سهامداران آسیا همایش

آسیا همایش
همایش کالا
شرکت سراسازان بصیر

ارتباط با آسیا همایش